Tubim informativ me anëtarët e shoqatës me 13.07.2019